CONDICIONS DE PRIVACITAT

D’acord al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable d’aquest lloc web, www.css.cat, Catalonia Sports Soccer, S.L.. (En endavant CSS), amb domicili a c/ Badal 17 – 23 local 1-B  08014 Barcelona, en compliment del que disposa l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin, o hagin de facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer que es troba degudament inscrit, a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Consentiment de l’usuari.

Mitjançant la marcació de les corresponents caselles, als formularis disposats al lloc web per a la recollida de dades, els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades personals siguin tractades amb les finalitats que es detallaran a continuació.

Finalitat.

Les dades que es facilitin a través del portal, es destinaran a les següents finalitats atenent al formulari on s’hagin facilitat:

  • Comunicar les novetats que entenguem que puguin ser del seu interès, a propòsit de les activitats de CSS, a través del nostre newsletter.
  • Respondre a les seves sol·licituds, preguntes o consultes, a través del nostre formulari de contacte.
  • Gestionar les sol·licituds de lloguer de pistes esportives a traves del lloc web.
  • Gestionar les sol·licituds d’inscripció, en alguna de les nostres lligues.

Qualitat de dades.

Totes les dades obligatòries sol·licitades, a través del lloc web, es troben convenientment assenyalades, ja que es consideren necessàries, per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades, el prestador no garanteix la prestació dels serveis sol·licitats.

L’usuari serà l’únic responsable, pel que fa a la veracitat i actualització de les dades aportades, a través dels diferents formularis del lloc web

Comunicació de dades a tercers.

Les seves dades personals no seran cedides a tercers, excepte quan l’esmentada comunicació, fora necessària per donar resposta als requeriments plantejats.

En cas que es procedís a fer alguna cessió de dades, fora de les anteriorment indicades, prèviament, es sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc.

Exercici de drets ARCO.

El prestador garanteix, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que es disposa a la LOPD, podrà exercir els esmentats drets remetent una sol·licitud expressa, acompanyant còpia del seu DNI, al nostre domicili o a info@css.cat.

Mesures de seguretat.

El prestador, conforme al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la L.O. 15/1999, indica que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries, per tal de garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Recordi que la seva contrasenya ha de ser personal i intransferible, CSS no és fa responsables de possibles accessos fraudulents al seu compte d’usuari utilitzant la seva contrasenya. Si creu que aquesta ha resultat compromesa, procedeixi a modificar-la immediatament.

Menors d’edat.

Es prohibeix, expressament, als menors de 14 anys, facilitar cap dada a través del present lloc web, sense comptar amb el consentiment i supervisió dels pares o tutors legals.

Si el prestador tingués noticia sobre la infracció de la referida prohibició, procedirà a l’eliminació de qualsevol dada associada a l’usuari en qüestió.