AVÍS LEGAL

 

Denominació Social: Catalonia Sports Soccer, S.L.

Domicili social: C/ Badal nº 17 – 23 Local 1-B. 08014 Barcelona

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona:

CIF: B65390171

e-mail: info@css.cat

Nom de domini: www.css.cat

1.- Objecte

1.1 : Catalonia Sports Soccer, S.L. d’ara endavant el Prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris, el present document, amb el que pretén fer complir les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com informar a tots els usuaris del lloc web, respecte a quines són les condicions d’ús del mateix.

1.2 Aquest portal informa de les diferents activitats organitzades pel prestador.

1.3 Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o bé faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.

1.4 L’acceptació del present document comporta que l’usuari:

a) Ha llegit, i entén aquest avís legal.

b) Que assumeix, i accepta, totes les obligacions que s’hi disposen.

1.5 Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit o, en tot cas, fins que siguin modificades.

1.6 El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi cap obligació de preavisar o informar, als usuaris, de les esmentades modificacions, entenent-se com suficient, la publicació al lloc web del prestador.

1.7 En aquest sentit, es recomana la revisió periòdica d’aquest avís legal.

1.8 El prestador es reserva el dret a denegar o restringir l’ús i/o accés, al lloc web, de qualsevol usuari, davant l’incompliment de les presents condicions generals, sense que es generi cap dret a rebre cap compensació ni indemnització, per aquest fet.

2.- Responsabilitats

a)  S’eximeix al Prestador de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

b) No pot garantir que l’ús que es faci del lloc web i els seus serveis, sigui conforme a la llei, les presents condicions generals, la moral i l’ordre públic; no obstant això, adoptarà les mesures que en cada moment consideri oportunes, per complir amb allò que s’estableix, a la legislació vigent.No és responsable dels danys o perjudicis, de qualsevol naturalesa, que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització, que es faci del lloc web o dels continguts que s’hi ofereixen.

c) Es reserva el dret d’impedir a l’usuari, l’accés i ús dels serveis dels seus portals web, en qualsevol moment i sense avís previ, en cas d’incompliment de les condicions generals i particulars d’ús i en cas d’actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats, i l’ordre públic.

d) Es reserva el dret a modificar les presents condicions generals, en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris. Tota modificació serà notificada als usuaris, amb la major brevetat possible.

e) En cap cas, el prestador serà responsable per danys morals, lucre cessant i/o de qualsevol dany directe o indirecte, que pogués patir l’usuari.

f) Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, al seu lloc web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als esmentats continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al dit lloc web, informant de les autoritats competents el contingut en qüestió.

g)Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no pot descartar la possibilitat que puguin donar-se circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions al servei per dur a terme tasques de manteniment o que succeeixin fets fora del seu control, com són les causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

3.- Propietat intel·lectual i industrial

3.1 El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitador la seva programació, edició, compilació i la resta d’elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, fotografies, text i/o gràfics són propietat del prestador o si s’escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

3.2 Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats els esmentats continguts, la seva reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix, en tot cas, de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament, per part del prestador, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor, així com el dret a la intimitat i la pròpia imatge de les persones que hi puguin aparèixer, en especial en el cas dels menors d’edat.

3.3 Els dissenys, logotips, text, fotografies i/o gràfics, aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels autors, per la seva publicació.

3.4 L’usuari i/o visitant del portal web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels seus continguts, sense haver estat autoritzat, prèviament, de forma expressa i per escrit, pel prestador. A més a més, es compromet a no fer cap altra activitat que pogués infringir els drets de propietat intel·lectual del prestador, col·laboradors, patrocinadors, o de la resta d’usuaris del portal web.

3.5 El prestador podrà impedir la publicació d’un determinat contingut, o eliminar-ho del portal, en cas que consideri que pot existir alguna vulneració de la legalitat vigent, o dels drets de tercers, o rebés alguna comunicació en aquest sentit. La indicada retirada no donarà lloc a la percepció d’indemnització de cap mena.

3.6 Per realitzar qualsevol mena d’observació o comentari, respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic info@css.cat.

4.- Clàusula de salvaguarda.

4.1 La possible invalidesa o ineficàcia d’una o diverses clàusules de les presents condicions generals, deguda a qualsevol causa, no determinarà la invalidesa o la ineficàcia del seu conjunt, que romandrà vigent i eficaç, respecte a totes les altres clàusules.

5.- Llei aplicable i jurisdicció

5.1 Aquestes condicions es regiran o interpretaran, conforme a la legislació espanyola, en tot allò que no estigui expressament establert a les mateixes. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se, en relació a l’objecte d’aquestes condicions generals, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.